Choice Card

Can you shoot in public

Belongs to subject Gun

Can you shoot in public